Публічний договір (оферта)

від 06.03.2023 р.

Договір публічної оферти про надання добровільної благодійної пожертви
 

1.      Загальні положення. 
1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі «Оферта») спрямована на невизначене коло дієздатних фізичних та юридичних осіб, які добровільно здійснюють благодійну діяльність та є відвідувачами сайту https://embraced2022.org , (далі — «Благодійник»). Дана оферта є публічною пропозицією БО «БФ «В ОБІЙМАХ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 44693095, (далі – «Фонд»), в особі Директора Зінченко Ірини Юріївни, яка діє на підставі Статуту, укладає договір з кожним Благодійником який звертається з метою надання благодійної пожертви на умовах зазначених в цьому договорі.
1.2. Ця оферта набирає чинності з моменту внесення Вами благодійної пожертви (прийняття публічної оферти) до БО «БФ «В ОБІЙМАХ УКРАЇНИ» через сайт https://embraced2022.org (далі – «Сайт»), з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду. Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана БО «БФ «В ОБІЙМАХ УКРАЇНИ» у будь-який час шляхом розміщення відповідної інформації на сайті.
1.3. БО «БФ «В ОБІЙМАХ УКРАЇНИ» може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутись до БО «БФ «В ОБІЙМАХ УКРАЇНИ» з метою укладання такого договору.
 

2.       Предмет договору.
2.1. Предметом цього Договору є безоплатна, добровільна та безповоротна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Фонду. БО «БФ «В ОБІЙМАХ УКРАЇНИ» самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної̈ статутної̈ діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.
2.4. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених БО «БФ «В ОБІЙМАХ УКРАЇНИ».
2.5. Інформація про діяльність БО «БФ «В ОБІЙМАХ УКРАЇНИ» та звіти про результати такої діяльності розміщаються на Сайті у встановлені законодавством терміни.
 

3.       Акцепт договору.
3.1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями без будь-яких виключень та/або обмежень, та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі що не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році.
3.2. Оферта вважається акцептованою, а Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їхнє оприбуткування у касі Фонду.
3.3. Сторони погоджуються, що з моменту акцепту Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому Сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.
3.4. Договір розміщено на сайті https://embraced2022.org у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.
3.5. Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.
 

4.       Порядок надання благодійної пожертви.
4.1. Благодійні пожертви можуть надаватись Благодійником шляхом:
4.1.1.       здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті;
4.1.2.       здійснення грошового переказу на поточні рахунки Фонду за реквізитами Фонду;
4.1.3.       передача готівкових коштів.
4.2. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи.
4.3. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).
4.4. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.
4.5. Благодійні пожертви не підлягають поверненню Благодійнику, окрім випадків передбачених законодавством.
4.6. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
4.7. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу, у порядку, передбаченому ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Фонду.
 

5.       Права та обов’язки Сторін.
5.1. Благодійник має право:
5.1.1.       Без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Фонду благодійну пожертву протягом всього строку дії цього Договору;
5.1.2.       Отримувати інформацію про використання його благодійної пожертви, шляхом ознайомлення зі звітністю Фонду, що розміщується на Сайті Фонду, або шляхом надсилання Фонду запиту про цільове використання його благодійної пожертви;
5.2. Фонд зобов’язаний:
5.2.1.       Надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування та цілей використання благодійної пожертви;
5.2.2.       Використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду;
5.2.3.       Зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника у відповідності до Політики конфіденційності Фонду;
5.3. Фонд має право:
5.3.1.       Отримувати благодійні пожертви, використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
5.3.2.       Використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
5.3.3.       Змінювати напрямки використання благодійної пожертви в межах статутної діяльності Фонду, без додаткового узгодження з Благодійником.
 

6.       Відповідальність Сторін.
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цієї Оферти.
6.2. Фонд не несе відповідальності у разі дії або бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Організація не змогла виконати свої зобов’язання за Офертою.
 

7.       Порядок вирішення спорів.
7.1. Усі спори та суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.
7.2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій її адресовано.
7.3. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір, що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 
8.       Заключні положення.

8.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору.
8.2. Оферта набуває чинності з дня розміщення її на Сайті Фонду та діє безстроково. Фонд має право скасувати Оферту в будь-який час без пояснення причин. У Оферту в односторонньому порядку можуть бути внесені зміни і доповнення, які вступають в силу з дня їх розміщення на Сайті Фонду.
8.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.
8.4. Благодійник не може вимагати розірвання даного Договору, окрім випадків передбачених законодавством.
8.5. Здійснюючи дії, передбачені цим Договором, Благодійник підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цього Договору, усвідомлює значення своїх дій, беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, необтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та повністю погоджується з умовами цього Договору.
 

9.       Реквізити фонду.
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «В ОБІЙМАХ УКРАЇНИ»
Адреса:  Україна, 02141, місто Київ, вул.Руденко Лариси, будинок 6 А, офіс 640
Код за ЄДРПОУ: 44693095;
Телефон: +380668038310;
Електронна адреса: info@embraced2022.org

                                  

Продовжуючи використання цього сайту, ви погоджуєтесь з нашими Умовами використання файлів cookie.